زندگے شوق

رسیدن به همان فرداییست

که نخواهد آمد!

تو نه در دیروزی

و نه در فردایے 

ظرف امروز پر از بودن توست

زندگے را دریاب...


"الهے امروزخنده هاتون ازته دل 

و گریه هاتون از سرشوق باشه"


https://m.facebook.com/numberones.ir/

 

🌟 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

https://telegram.me/numberones


@numberones