سه چیز را با احتیاط بردار:

 قدم ، قلم ، قسم


سه چیز را پاک نگه دار:

جسم ، لباس ، خیال


از سه چیز خود را نگهدار:

افسوس ، فریاد ، نفرین کردن


سه چیز را بکار بگیر:

عقل ، همت ، صبر


اما سه چیز را آلوده نکن:

قلب ، زبان ، چشم


و سه چیز را هیچوقت فراموش نکن:

 خدا ، مرگ ، دوست 

https://telegram.me/numberones

 #نامبر1
m.me/numberones.ir

The best notes, pictures, video clips .......
🌟 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹
@numberones