اگر برای بدست آوردن پول مجبوری دروغ بگوئی و فریبکاری کنی، تهیدست بمان! 

🌸اگر برای بدست آوردن جاه و مقامی باید چاپلوسی کنی و تملّق بگویی، از آن چشم بپوش!

🌸اگر برای آنکه مشهور شوی، مجبور می‌شوی مانند دیگران خیانت کنی، در گمنامی زندگی کن! 

🌸بگذار دیگران پیش چشم تو با دروغ و فریب ثروتمند شوند، با تملّق و چاپلوسی شغل‌های بزرگی را به دست آورند و با خیانت و نادرستی شهرت پیدا کنند، تو گمنام و تهیـدست و قانع باش!

 

🌸زیرا اگر چنین کنی تو سرمایه‌ای را که آنها از دست داده‌اند، به دست آورده‌ای و آن شرافت است..


#دکتر_شریعتی https://m.facebook.com/numberones.ir/

 

🌟 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

https://telegram.me/numberones


@numberones