اگر دوست ندارید صحبت کنید، خاموش باشید.


حتی یک کلمه نیز نگویید و اصلا نگران نباشید که مردم درباره شما چه فکر می کنند.

اگر آنها فکر می کنند احمق شده اید،‌ قبول کنید و از این حماقت لذت ببرید!


افرادی هستند که همینطور به حرف زدن ادامه می دهند.


در حالیکه حتی نمی دانند درباره چه و چرا صحبت می کنند.


آنها به حرف زدن ادامه می دهند؛ ‌چون نمی توانند متوقف شوند. 


اگر از چرندیاتی که از ذهنتان می گذرد، ‌اندکی آگاه شوید و بدانید که واقعا چیزی برای گفتن وجود ندارد، ‌در سخن گفتن تردید می کنید

. ابتدا اینطور به نظر می رسد که ظرفیت ارتباط برقرار کردن را از دست داده اید، ‌ولی چنین نیست

. در واقع مردم برای برقراری ارتباط سخن نمی گویند.


آنها برای فرار از ارتباط واقعی، حرف می زنند.


با خاموش ماندن، صبر کردن و تحمیل نکردن چیزی، به زودی قادر خواهید بود معنای ارتباط واقعی را درک کنید.


درباره سکوت نگران نباشید. به این دلیل نگران سکوت هستید که همه جامعه در حال حرف زدن است و شما هراس دارید که دیگر مبادا نتوانید سخن بگویید.

نگران نباشید؛‌ زیرا سکوت زبان خداوند است و اگر درک کنید که سکوت واقعا چیست،‌ چیزی پر ارزش برای گفتن خواهید داشت.


اگر در سکوت خود عمیق شوید، ‌کلامتان برای اولین بار معنایی راستین خواهد یافت و دیگر تنها کلماتی تو خالی نخواهد بود، بلکه شکوه درونی تان را بیان می کند.


🍃 https://telegram.me/numberones


 #نامبر1

m.me/numberones.ir


The best notes, pictures, video clips .......

🌟 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

@numberones