❤️❤️❤️

❤️

از مولانا پرسیدم  که "عشق " چیست 

مولانا جواب داد 👇🏼

"گفتم که : چو ما شوى بدانى "گفتم این جمله یعنی چی ؟ 


مولانا پاسخ داد 👇🏼

گفتم که مپرس از این معانى 

ان گه چو من شوى ببینى 

ان گه که بخواندت بخوانى گفتم که استاد نفهمیدم میشه بیشتر برام بگی جواب داد 👇🏼


"عشق را از من مپرس از کس مپرس از عشق پرس"


تنم لرزید انگار یه چیزی رو متوجه شدم

متوجه شدم که


  "عشق " را باید خود بفهمم و ادراک کنم شاید برای ورود باید عشق مجازی را تجربه کنم عشق به تو به مادر به پدر به فرزند  ....

تا وقتی که تهی شوم از "من " 

انوقت شاید بیایند و مرا ببرند به سرزمین معشقوق حقیقی برسانند میدوم بی سر و بى پا  

خودم را در تو ببینم تو را در خود .....

 

برای چشیدن یک قطره از عشق تمام عیار...


https://telegram.me/numberones


 #نامبر1

m.me/numberones.ir


The best notes, pictures, video clips .......

🌟 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

@numberones