🍀🍀

در قانون انیشتن داریم :

 E=mc2 

 یعنی انرژی از بین نمیرود، تبدیل میشود.


راستی انرژی ما به چی تبدیل میشود!؟

به اخم کردن

به تحقیر دیگری

به عصبانیت

به حسادت

به افکار منفی ؟ ...


یا 

انرژی‌مون تبدیل میشه 

به لبخند

به تشویق

به خندیدن

به افکار مثبت

به همکاری

به هم نوع دوستی

به امید

به اعتماد به نفس ؟؟؟

کدام یک ؟؟؟


این ما هستیم که تصمیم میگیریم انرژی‌مان را به منفی یا به مثبت تبدیل کنیم...


🌺🍃🌺

https://telegram.me/numberones


 #نامبر1

m.me/numberones.ir


The best notes, pictures, video clips .......

🌟 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

@numberones