🌺  #اولین_باش


اولین کسی باش که می‌خندد...

وقتی دلیلی برای خندیدن نمی‌بینی،

همان زمانی است که بیشترین نیاز به خندیدن است.


اولین کسی باش که می‌بخشد.

افکار منفی گذشته را برای همیشه کنار بگذار.


اولین کسی باش که کاری را انجام می‌دهد.

هر چه زودتر اقدام کنی، کارهای بیشتری می‌توانی انجام دهی.


اولین کسی باش که تشکر می‌کند،

برخورد حق شناسانه زندگیت را مملو از خوشبختی می‌کند.


اولین کسی باش که با موقعیت‌های جدید و متفاوت وفق می‌یابد.

وقتی تغییرات را می‌پذیری کارهایت را با علاقه بیشتری انجام می‌دهی.


دیگر برای داشتن زندگی بهتر منتظر ننشین.

بلکه اولین کسی باش که به جلو حرکت می کند و تنها کسی باش که سبب این حرکت میشود.


🌺 @likethi