🌨❄️🌨❄️🌨❄️🌨❄️🌨❄️🌨

چارلی چاپلین:

با پدرم رفتم سیرک، توی صف خرید بلیط ی
زنو شوهر با 4تا بچشون جلوی ما بودند.
وقتی به باجه رسیدند و متصدی باجه،
قیمت بلیط هارو بهشون اعلام کرد، ناگهان
رنگ صورت مرد،تغییر کرد و نگاهی به همسرش انداخت،
معلوم بود که پول کافی ندارد و نمیدانست چه بکند.....

ناگهان پدرم دست در جیبش کرد و یک اسکناس صد دلاری بیرون آورد
و روی زمین انداخت،سپس خم شد و پول را از زمین برداشت و به شانه مرد زدو گفت: ببخشید آقا،این پول از جیب شما افتاد. مرد که متوجه موضوع شده بود،

بهت زده به پدرم نگاه کردو گفت:متشکرم آقا !!!

مرد شریفی بود ولی برای اینکه پیش بچهایش شرمنده نشود،
کمک پدر را پذیرفت

بعد ازینکه بچه ها بهمراه پدر و مادرشان داخل سیرک شدن،
ما آهسته از صف خارج شدیم و بدون دیدن سیرک به طرف خانه برگشتیم

و من در دلم به داشتن چنین پدری افتخار کردم!
"آن زیباترین سیرکی بود که به عمرم نرفته بودم"
ثروتمند زندگی کنیم، بجای آنکه ثروتمند بمیریم!

🌨❄️🌨❄️🌨❄️🌨❄️🌨❄️🌨

🌺🍃🌺
@likethi 👈 🌺🍃🌺