طوری بخند که حتے تقدیر شکستش را بپذیرد

چنان عشق بورز که حتے تنفر راهش را بگیرد و برود

و طوری خوب زندگے کن که حتے مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود …


این زندگے نیست که مےگذرد، ما هستیم که رهگذریم

پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن، مهربان باش و محبت کن

مے‌دانے ، روزها بلاخره به شب مے‌رسند؛

تا رسیدن شب، از گذشتِ روزت راضے باش دوست من...


🌺🍃🌺

@numberones.ir