🎀ولنتاین روزسپاس گذاری ازخداوند است


🎀زیراکه عشق راآفریدتایادمان باشد


 🎀کسی هست برای عاشق بودن


🎀تاباتمام وجودبه اوبگوییم


🎁عاشقااا روزتان مبارک🎁

‌‌‌

👇👥 به ما بپیوندید👥👇


www.numberones.blog.ir

https://m.facebook.com/numberones.ir/

https://telegram.me/numberones

https://www.gap.im/numberones

╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ 

        @numberones      

╰─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╯