💓💓دوستت دارم و ایـن را.....💞🌸


روزی هــزار بار💞🌸


براےخودم تکرارمیکنم


وسرمست میشوم💞🌸


از داشتنت؛ همین ڪھ💞🌸


بودنت... سهم مَن است؛ 💞🌸


دنیایی ارزش دارد...😍


 ❤️❤️ : ❤️❤ 👇👥 به ما بپیوندید👥👇


www.numberones.blog.ir

https://m.facebook.com/numberones.ir/

https://telegram.me/numberones

https://www.gap.im/numberones

╭─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╮ 

        @numberones      

╰─┅─═ঊঈ💔ঊঈ═─┅─╯