بہ روابط یکدیگر حسادت نکنید!🌸🍃


اصلا نمےفہمم چرا باید کسے بہ رابطہء دوستش حسادت کند یا مثلا دلیل بدبختے خودش را 

در خوشبختے دیگرے پیدا کند!

مگر ما چقدر زندگے مےکنیم کہ

بخواهیم در کثافتے بہ نام حسادت

غرق شویم؟!🌸🍃

باور کن همہ مان خوشبخت مےشویم اگر

کمے این حسادت را دور بریزیم و

نسبت بہ جایگاهے کہ داریم و تلاشے کہ مےکنیم

خودمان را بسنجیم!

اصلا نباید بہ خودمان این حق را بدهیم کہ بخواهیم رابطہ یا جایگاه کسے را

بہ خاطر اینکہ بہ او حسادت مےکنیم

خراب کنیم!🌸🍃


البتہ هیچ کدام از اینہا

بدون جواب نمےماند

یڪ روز،

یڪ جا،

بہ گردے زمین ایمان مےآوریم!🌸🍃


🍃🌸  #my_notes


https://www.facebook.com/pg/MY_notes-1630312120617523/community/