کسی چه میداند؟

شاید یک روزی

یک گوشه از این دنیا! 

عاشقانه های بی سر وته مرا 

از بین  انبوه چرک نویس های زباله دانی پیدا کنی و

 بخوانی ...

از لحن دیووانگی هایم،

بفهمی 

"تو" 

مخاطب تمام آنهایی!!!

آنوقت می توانم امیدوار باشم 

که این شاعرانگی های ساده رمز گشایی شوند ...

شاید آنروز یک کمی!

فقط یک کمی 

دلت برای شاعر کوچک دیوانه ات تنگ شود...💠 @numberones

https://m.facebook.com/numberones.ir/

 

🌟 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹

https://telegram.me/numberones


@numberones